Nederlands German

Algemene voorwaarden

 

1. Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
Leverancier (JMP): Joke Marsman Papiergaren, Ds. Keppellaan 27, 3958 JA Amerongen,
tel. 0343-460107 / 06-51145505, e-mail: info@papiergaren.nl. K.v.K. nr. 11061063.
Koper: de wederpartij van de leverancier.

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en de uitvoering ervan. Afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden goedgekeurd door JMP. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Overeenkomsten
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
JMP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijzen
De prijzen zijn consumentenprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief verzendkosten.

5. Verzendkosten

De verzendkosten in Nederland bedragen  € 5,50.
Wanneer de koper kiest voor verzending met Track & Trace bedragen de verzendkosten € 8,50.
De Koper  ontvangt van JMP een mail zodra de bestelling is verzonden met vermelding van de Track & Trace gegevens.

 

De verzendkosten voor zendingen naar België, Duitsland en Luxemburg bedragen voor brievenbuspost tot 100 gram € 5,50, voor zendingen vanaf 100 gram € 10,50.
Wanneer de koper kiest voor verzending met verzekering en Track & Trace bedragen de verzendkosten voor brievenbuspost € 10,50 en pakketpost €  15,50.

 

6. Betaling

6a. Betaling met iDEAL

De Koper betaalt de bestelling direct in  zijn vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethoden van zijn eigen bank. Ga voor meer informatie omtrent  iDEAL betalingen naar de website van iDEAL. 

6b. Vooruitbetaling per bank/giro.
Na ontvangst van de bestelling wordt deze zo spoedig mogelijk klaar gemaakt voor verzending. De koper ontvangt van JMP de factuur per email. De koper voldoet het aan JMP verschuldigde bedrag door betaling van de ontvangen factuur. De uiterste betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van betaling na de uiterste betalingstermijn beschouwt JMP de bestelling als geannuleerd.


7. Levering
De levering geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling, doch uiterlijk binnen
5 werkdagen. De levering geschiedt voor risico van de koper.
 

 


8. Annulering en retourzendingen

JMP accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaand aan verzending. Dit geldt voor ieder te leveren product dat aangeboden wordt behalve de goederen die in opdracht van koper moeten worden besteld. Hiervoor worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Zodra goederen zijn verzonden kan JMP een annulering niet meer accepteren.
Indien de koper niet tevreden is over de geleverde bestelling dient  de koper contact op te nemen met JMP. Kosten van ruilen en/of retour zenden zijn voor rekening van de koper.


9. Aansprakelijkheid
JMP is aansprakelijk voor constructiefouten en/of verborgen gebreken die optreden binnen een half jaar na levering, onder de voorwaarde dat de koper na ontdekking van het gebrek dit zo spoedig mogelijk meldt aan JMP. In overleg zal naar een redelijke oplossing worden gezocht.
Indien JMP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de betreffende goederen bij levering van deze goederen.

10. Uitsluitingen van aansprakelijkheid
JMP is niet aansprakelijk voor kosten en schade die ontstaan als direct of indirect gevolg van: een onjuiste behandeling van het geleverde; normale slijtage aan het geleverde, zoals verkleuring en veroudering ten gevolge van de inwerking van UV-straling, luchtvochtigheid en stof; mechanische, biologische, klimatologische en andere extreme oorzaken.

11. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Uw gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

12. Auteursrecht
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van JMP.

13. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JMP partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Volgende
0 producten
Inloggen

 

Copyright © Joke Marsman Papiergaren